วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563

ค้นหา: ก-ค-ศ

ว9/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

09 พ.ค. 2020
ว9/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง มีข้อพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้ 1.3คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิดังต่อไปนี้ 1.1.3 เป็นคุณวุฒิสาขาวิชาเดียวกันกับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโทที่ใช้ในการบรรจุและเเต่งตั้งหรือ 1.2.3 เป็นคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระการ
ข้ามไปยังทูลบาร์