วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

ข่าวการศึกษา

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563
สมศ.โละนับรอบประเมินสถานศึกษาภายนอก ใช้เกณฑ์ครบ 5 ปี ประเมิน
สพฐ. อบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน 8 รุ่น 1,800 คน
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562 ปีที่ 14 ระดับประเทศ อย่างเป็นทางการ
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 1 แห่ง
สมศ.ประเมินภายนอกรูปแบบใหม่ปลายปี 63 ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัย ร่วมยกระดับการประเมิน
สพฐ. เปิดตัว DEEP แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการศึกษาไทยยุคใหม่
ดาวน์โหลด (Test Blueprint) ข้อสอบ O-NET ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ รอบ 5 ปีงบประมาณ 64-67
ร่างนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2565 “ยกกำลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ”(Thailand Education Eco-System : TE2S)
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta