วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

7 ชุดวิชา อบรมฟรี Thai MOOC สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

7 ชุดวิชา อบรมฟรี Thai MOOC สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรียนฟรี มีเกียรติบัตร

“Thai MOOC” เป็นการศึกษาระบบเปิดที่เกิดจากความร่วมมือของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะร่วมดูแล Thai MOOC โดยการจัดการทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย โปรแกรมระบบจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพัฒนารายวิชาและจัดการเรียนการสอน โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล และประสานงานให้เกิดการจัดเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษาและการจัดเก็บประวัติและการเทียบโอนผลการเรียนรู้

7 ชุดวิชา อบรมฟรี Thai MOOC สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ชุดวิชา “การพัฒนาสมรรถนะครูยุคดิจิทัล”

SPU005 : เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital
(Technology Enhanced Learning for Digital Era)
https://cutt.ly/SPU005

CMU020 : ไอทีเพื่อการศึกษา
(IT for Education)
https://cutt.ly/CMU020

CMU021 : การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที
(Fun and Practical Active Learning in Classrooms)
https://cutt.ly/CMU021

SWU006 : การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล
(Competency for teacher in digital age)
https://cutt.ly/SWU006

STOU006 : เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
(Digital Media Creation Technology)
https://cutt.ly/STOU006

ชุดวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน”

CMU017 : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Presentation Technique)
https://cutt.ly/CMU017

CU021 : การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา
(e-Learning Production for Education)
https://cutt.ly/CU021

CU022 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(Information technology and Communication for education)
https://cutt.ly/CU022

KMUTNB001 : การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย AR
(Developing Educational Innovation with Augmented Reality)
https://cutt.ly/KMUTNB001

KMITL003 : คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ
(Computer for Speech and Presentations)
https://cutt.ly/KMITL003

KU004 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(Innovation and Digital Technology for Education)
https://cutt.ly/KU004

PSRU001 : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovation and Information Technology in Education)
https://cutt.ly/PSRU001

WU002 : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creative Thinking and Innovations)
https://cutt.ly/WU002

ชุดวิชา “การพัฒนาการสอนและงานวิจัยในยุคดิจิทัล”

CU015 : องค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization)
https://cutt.ly/CU015

CU019 : การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
https://cutt.ly/CU019

SU004 : การวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research)
https://cutt.ly/SU004

KMUTT011 : การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcome based education)
https://cutt.ly/KMUTT011

SWU003 : Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Cloud Technology Tools for 21st Century Learning)
https://cutt.ly/SWU003

ชุดวิชา “การออกแบบสื่อการสอนออนไลน์”

CU016 : เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ
(Technical Academic Presentation)
https://cutt.ly/CU016

CU020 : การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
(Web-Based Learning Design)
https://cutt.ly/CU020

PSU008 : การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
(Creative and Modern Presentation Design)
https://cutt.ly/PSU008

SRU004 : การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา
(Design of Multimedia Courseware and Animation for Education)
https://cutt.ly/SRU004

STOU018 : สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล
(Smart communication in Digital Age)
https://cutt.ly/STOU018

KMUTT016 : รู้รอบด้านการนำเสนอ
(About the Presentation)
https://cutt.ly/KMUTT016

ชุดวิชา “พัฒนาครูอาชีวศึกษา”

KMUTT004 : ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู
(Philosophy of Vocational Education and Teaching Professionalism)
https://cutt.ly/KMUTT004

KMUTT017 : นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา
(Innovation and Technology in Vocational Education)
https://cutt.ly/KMUTT017

STC001 : ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
(English for Industrial Technology)
https://cutt.ly/STC001

ชุดวิชา “การสอนและชุมชนแห่งการเรียนรู้”

CPRU002 : ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู
(Language and culture knowledge for teachers)
https://cutt.ly/CPRU002

NU042 : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
(Basic Human Subject Protection Course)
https://cutt.ly/NU042

STOU011 : การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย
(Promoting Early Childhood Children’ Self-Discipline)
https://cutt.ly/STOU011

รายวิชาในกลุ่ม “STEM ศึกษา”

MU003 : การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
(STEM Based Learning for Science)
https://cutt.ly/MU003

MU004 : การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
(Learning Mathematics using STEM based approach)
https://cutt.ly/MU004

เรียนออนไลน์ที่ ThaiMOOC.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สพฐ.เผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น 150 คลิป
การอบรมออนไลน์ เรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง Self-Esteem มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับเกียรติบัตรฟรี
อบรมออนไลน์ จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลงทะเบียนอบรมสะเต็มศึกษาออนไลน์ ทำแบบทดสอบก่อนอบรม ภายใน 20 สิงหาคม 2563
แบบทดสอบก่อนเรียน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล แบบออนไลน์ (ครูผู้สอน)
สสวท. ขอเชิญ คุณครูสมัคร อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) 7 หลักสูตร