ดาวน์โหลด (Test Blueprint) ข้อสอบ O-NET ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด (Test Blueprint) ข้อสอบ O-NET ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดด่วน!! (Test Blueprint) ข้อสอบ O-NET ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) 
วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์  |  วิชาวิทยาศาสตร์
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย) 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) 
วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์  |  วิชาวิทยาศาสตร์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)  
วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาสังคมศึกษา  |  วิชาคณิตศาสตร์  |  วิชาวิทยาศาสตร์
ประกาศให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET 

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สทศ.

ข่าวการศึกษา