ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค”

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค”

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค”

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” มีผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน จำนวน 354 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 61 ผลงาน เหรียญเงิน จำนวน 159 ผลงาน  และเหรียญทองแดง จำนวน 134 ผลงาน และผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน จำนวน 142 ผลงาน รวมจำนวน 496 ผลงาน

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่สถานศึกษา จำนวน 496 แห่ง ที่ส่งผลงานเข้าร่วมคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 โดยให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา

          ทั้งนี้ หากตรวจสอบเกียรติบัตรแล้วพบว่า มีข้อผิดพลาด สามารถแจ้งดำเนินการแก้ไขได้ที่ นางสาวพัชรินทร์  ตังควิเวชกุล โทรศัพท์ 0 2280 6366

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญเงินประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองแดง ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563

ขอบคุณที่มา คุรุสภา

ดาวน์โหลด