อบรมออนไลน์ จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมออนไลน์ จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์จิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด 

ฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2563

พร้อมทำแบบทดสอบ และรับใบประกาศนียบัตร จะต้องทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80

 จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

จัดทำโดยนิสิตชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบคุณ เว็บไซต์ รักครู

สาระความรู้