การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักเกณ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 2564 และใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 2564 หลักเกณ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 2564 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานกลาง สอ. สป. โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๗๕๓


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

หลักเกณ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 2564

ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น 2564

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

หลักเกณ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 2564

ใบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 2564

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา