ดาวน์โหลด คู่มือ การจัดทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21 โดย ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลด คู่มือ การจัดทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21 โดย ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลด คู่มือ การจัดทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21 โดย ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลด คู่มือ การจัดทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21 โดย ก.ค.ศ.
ดาวน์โหลด คู่มือ การจัดทำวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21 โดย ก.ค.ศ.

สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทําคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนํา สาระสําคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดําเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคําชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

สํานักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนําไปใช้ ในการประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลด