ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ที่จะเริ่มใน วันที่ 1 มิ.ย. นี้  ผ่อนผันการใช้อาคารโรงเรียน สถาบันการศึกษา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ที่จะเริ่มใน วันที่ 1 มิ.ย. นี้ ผ่อนผันการใช้อาคารโรงเรียน สถาบันการศึกษา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ที่จะเริ่มใน วันที่ 1 มิ.ย. นี้ ผ่อนผันการใช้อาคารโรงเรียน สถาบันการศึกษา ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙)

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0044.PDF

สาระความรู้