รวมเอกสาร การเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID – 19)

รวมเอกสาร การเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID – 19)

รวมเอกสาร การเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID – 19)

  • แบบบันทึกการเข้าเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครู
  • แบบบันทึกการเข้าเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับนักเรียน
  • แบบบันทึกการส่งงานของนักเรียน(รายสัปดาห์ต่อคน)
  • บันทึกข้อความรายงานผล ผอ.
  • แบบบันทึกบัญหาการเรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
  • แบบรายงานการจัดการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ดาวน์โหลดที่นี่

ที่มา : ครูอาชีพ

ดาวน์โหลด