7 ชุดวิชา อบรมฟรี Thai MOOC สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

7 ชุดวิชา อบรมฟรี Thai MOOC สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

7 ชุดวิชา อบรมฟรี Thai MOOC สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรียนฟรี มีเกียรติบัตร

“Thai MOOC” เป็นการศึกษาระบบเปิดที่เกิดจากความร่วมมือของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะร่วมดูแล Thai MOOC โดยการจัดการทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย โปรแกรมระบบจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพัฒนารายวิชาและจัดการเรียนการสอน โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล และประสานงานให้เกิดการจัดเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษาและการจัดเก็บประวัติและการเทียบโอนผลการเรียนรู้

7 ชุดวิชา อบรมฟรี Thai MOOC สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ชุดวิชา “การพัฒนาสมรรถนะครูยุคดิจิทัล”

SPU005 : เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital
(Technology Enhanced Learning for Digital Era)
https://cutt.ly/SPU005

CMU020 : ไอทีเพื่อการศึกษา
(IT for Education)
https://cutt.ly/CMU020

CMU021 : การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที
(Fun and Practical Active Learning in Classrooms)
https://cutt.ly/CMU021

SWU006 : การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล
(Competency for teacher in digital age)
https://cutt.ly/SWU006

STOU006 : เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
(Digital Media Creation Technology)
https://cutt.ly/STOU006

ชุดวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน”

CMU017 : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Presentation Technique)
https://cutt.ly/CMU017

CU021 : การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา
(e-Learning Production for Education)
https://cutt.ly/CU021

CU022 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(Information technology and Communication for education)
https://cutt.ly/CU022

KMUTNB001 : การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย AR
(Developing Educational Innovation with Augmented Reality)
https://cutt.ly/KMUTNB001

KMITL003 : คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ
(Computer for Speech and Presentations)
https://cutt.ly/KMITL003

KU004 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(Innovation and Digital Technology for Education)
https://cutt.ly/KU004

PSRU001 : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovation and Information Technology in Education)
https://cutt.ly/PSRU001

WU002 : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creative Thinking and Innovations)
https://cutt.ly/WU002

ชุดวิชา “การพัฒนาการสอนและงานวิจัยในยุคดิจิทัล”

CU015 : องค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization)
https://cutt.ly/CU015

CU019 : การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
https://cutt.ly/CU019

SU004 : การวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research)
https://cutt.ly/SU004

KMUTT011 : การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcome based education)
https://cutt.ly/KMUTT011

SWU003 : Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Cloud Technology Tools for 21st Century Learning)
https://cutt.ly/SWU003

ชุดวิชา “การออกแบบสื่อการสอนออนไลน์”

CU016 : เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ
(Technical Academic Presentation)
https://cutt.ly/CU016

CU020 : การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
(Web-Based Learning Design)
https://cutt.ly/CU020

PSU008 : การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
(Creative and Modern Presentation Design)
https://cutt.ly/PSU008

SRU004 : การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชันเพื่อการศึกษา
(Design of Multimedia Courseware and Animation for Education)
https://cutt.ly/SRU004

STOU018 : สื่อสารอย่างไรให้สมาร์ตในยุคดิจิทัล
(Smart communication in Digital Age)
https://cutt.ly/STOU018

KMUTT016 : รู้รอบด้านการนำเสนอ
(About the Presentation)
https://cutt.ly/KMUTT016

ชุดวิชา “พัฒนาครูอาชีวศึกษา”

KMUTT004 : ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู
(Philosophy of Vocational Education and Teaching Professionalism)
https://cutt.ly/KMUTT004

KMUTT017 : นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา
(Innovation and Technology in Vocational Education)
https://cutt.ly/KMUTT017

STC001 : ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
(English for Industrial Technology)
https://cutt.ly/STC001

ชุดวิชา “การสอนและชุมชนแห่งการเรียนรู้”

CPRU002 : ภาษาและความรู้วัฒนธรรมสำหรับครู
(Language and culture knowledge for teachers)
https://cutt.ly/CPRU002

NU042 : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
(Basic Human Subject Protection Course)
https://cutt.ly/NU042

STOU011 : การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย
(Promoting Early Childhood Children’ Self-Discipline)
https://cutt.ly/STOU011

รายวิชาในกลุ่ม “STEM ศึกษา”

MU003 : การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
(STEM Based Learning for Science)
https://cutt.ly/MU003

MU004 : การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
(Learning Mathematics using STEM based approach)
https://cutt.ly/MU004

เรียนออนไลน์ที่ ThaiMOOC.org (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

เทคนิคการสอน