ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง

ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง

ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง

ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 200 เรื่อง

วิจัยชั้นเรียนคืออะไร

การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงการวิจัยที่ทำในบริบทของชั้นเรียน และมุ่งนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน เป็นการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และมีอิสระทางวิชาการ (ทิศนา แขมมณี 2540: 5)

ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลด