Home สาระความรู้ แบ่งปัน ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ฉบับ 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
แบ่งปัน ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ฉบับ 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

แบ่งปัน ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ฉบับ 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

by pompam
22954 views

แบ่งปัน ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ฉบับ 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

เพื่อนครูดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ฉบับ 5 บท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นแนวทางการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้การเรียนการสอน เพื่อ แก้ไขปัญหาหรือจัดกิจกรรมนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับนักเรียน แบะพัฒนาการ ออกแบบสื่อ นวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของ นักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ทําไมครูผู้สอนต้องเป็นนักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ครูผู้สอนต้องเป็นครูนักวิจัยในชั้นเรียนด้วยเหตุผลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางการศึกษาและ ข้อกําหนดของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการประเมินตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายในของ สพฐ. และ การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.    

ภาษาไทย ดาวน์โหลด

ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด

คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด

สังคมศึกษา ดาวน์โหลด

คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2

นาฏศิลป์ศึกษา ดาวน์โหลด

ดนตรีศึกษา ดาวน์โหลด

พลศึกษา ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอขอบคุณที่มา ปันสื่อดอทคอม

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment