Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “รักของแม่ในวรรณคดี”
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง "รักของแม่ในวรรณคดี"

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “รักของแม่ในวรรณคดี”

by pompam
962 views
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง "รักของแม่ในวรรณคดี"
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “รักของแม่ในวรรณคดี”

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “รักของแม่ในวรรณคดี”

เพื่อนครูดอทคอม ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “รักของแม่ในวรรณคดี” รับเกียรติบัตร โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เปิดระบบระหว่างวันที่ ๒-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

คำชี้แจง
แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบทดสอบให้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ จึงจะได้เกียรติบัตรทางอีเมล (E-mail) ที่ระบุไว้
๒. จำกัดผู้ทำแบบทดสอบ ๑,๒๐๐ คนต่อวัน
๓. ไม่จำกัดสิทธิ์การทำแบบทดสอบ
๔. สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง "รักของแม่ในวรรณคดี"
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “รักของแม่ในวรรณคดี”

>>ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่<<

Related Posts

Leave a Comment