Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

by pompam
2108 views
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอเชิญทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

แบบทดสอบ มี20 ข้อ ผ่าน 80 % จึงจะได้รับเกียรติบัตร โดยจะส่งไปทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้

แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คลิกทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

Related Posts

Leave a Comment