Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
แบบทดสอบความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

แบบทดสอบความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

by pompam
2377 views
แบบทดสอบความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
แบบทดสอบความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

แบบทดสอบความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

แบบทดสอบฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ แบบทดสอบฉบับนี้มีคำถามทั้งสิ้น 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน หากท่านได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร

**หากไม่ได้รับเกียรติบัตร กรุณาติดต่อผู้จัดทำ โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์**

แบบทดสอบความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
แบบทดสอบความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์

Related Posts

Leave a Comment