Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

by pompam
471 views

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จำนวน 25 ข้อ ผู้ผ่านการทดสอบร้อยละ 60 (15 ข้อ) จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ระบุไว้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบ

Related Posts

Leave a Comment