Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

by pompam
1069 views
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

แบบทดสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

แบบทดสอบนี้ ใช้ทดสอบความรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม” Google Apps For Education” จำนวน 15 ข้อ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบอย่างน้อย 12 ข้อ หรือเท่ากับ 80% สามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่านทางระบบอีเมลล์ ตามที่กรอกในแบบทดสอบนี้

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

คลิกทำแบบทดสอบออนไลน์

Related Posts

Leave a Comment