Home อบรมออนไลน์ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

by pompam
2018 views
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ร่วมกับ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี จัดทำ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

คำชี้แจง
– แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง ผู้บำเพ็ญประโยชน์
เราหวังว่าท่านจะสนุกสนานกับการเรียนรู้และทำแบบทดสอบ
– ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 30 ข้อ ต้องได้คะแนน 70% (21 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
– กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
– เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
– หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 70% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
– หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบที่นี่

Related Posts

Leave a Comment