Home ข่าวการศึกษา แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สังกัด สพฐ.

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สังกัด สพฐ.

by admin admin
75 views

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สังกัด สพฐ.

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สังกัด สพฐ.

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 1/2563
– เรียนตั้งแต่ 1 ก.ค.-13 พ.ย.2563 จำนวนวันเรียน 93 วัน
– ปิดภาคเรียน 14-30 พ.ย.63 รวม 17 วัน
ภาคเรียนที่ 2/2563
– เรียนตั้งแต่ 1 ธ.ค.63-9 เม.ย.64 จำนวนวันเรียน 88 วัน
– ปิดภาคเรียน 10 เม.ย.-16 พ.ค.64 รวม 37 วัน

เท่ากับว่า ปีการศึกษา 2563 นักเรียนจะมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 181 วัน ซึ่งโครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นอนุบาล กำหนดไว้ 180 วัน/ปี จึงไม่ต้องชดเชยยกเว้นระดับชั้นประถม-มัธยมต้น-มัธยมปลาย กำหนดไว้ 200 วัน/ปี ดังนั้นส่วนเวลาที่ขาดหายไป 19 วัน โรงเรียนจึงต้องสอนชดเชยเพื่อให้นักเรียนเรียนครบตามหลักสูตร โดยภาคเรียนที่ 1 สอนชดเชย 7 วัน และภาคเรียนที่ 2 สอนชดเชย 12 วัน

แนวทางการสอนชดเชย

สำหรับเวลาเรียนที่ขาดไปในแต่ละภาคเรียน สพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังนี้
1. เรียนที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มเวลาเรียนในแต่ละวัน หรืออาจจะเลือกเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์ก็ได้
2. เรียนที่บ้าน ครูผู้สอนสามารถกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ใช้เวลาสอดคล้องกับตารางสอน โดยมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้จากใบงาน จากสถานการณ์จริง จากการส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ หรือสอนตามแนวทาง Flipped Classroom
เรียนผ่านออนไลน์ โดยเลือกใช้สื่อออนไลน์และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เนื้อหา และวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ ซึ่งนำมานับชั่วโมงการเรียนได้

ปฏิทินการรับนักเรียน

การรับนักเรียน โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
การสอบ/คัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และจับฉลาก (ถ้ามี) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยจัดสอบที่โรงเรียน มีการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น จำนวนผู้สอบต่อห้อง การเว้นระยะห่างในการสอบ ฯลฯ
การประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563
การจัดหาสถานศึกษาและการรับรายงานตัว/มอบตัว ของนักเรียนทุกคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563

Related Posts

Leave a Comment