Home วิทยฐานะ แนวทางการนำชั่วโมง PLC มานับเป็นชั่วโมงพัฒนา ในช่วง 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561
แนวทางการนำชั่วโมง PLC มานับเป็นชั่วโมงพัฒนา ในช่วง 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561

แนวทางการนำชั่วโมง PLC มานับเป็นชั่วโมงพัฒนา ในช่วง 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561

by admin admin
35 views

แนวทางการนำชั่วโมง PLC มานับเป็นชั่วโมงพัฒนา ในช่วง 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองในช่วง 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ให้นำจำนวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมง ในแต่ละปีมานับเป็นจำนวนชั่วโมงในการพัฒนาได้ และให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีระยะเวลาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการนำชั่วโมง PLC มานับเป็นชั่วโมงพัฒนา ในช่วง 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561

Related Posts

Leave a Comment