Home สาระความรู้ เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ “การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายวศิน คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ “การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายวศิน คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ “การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายวศิน คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

by pompam
975 views

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้“การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายวศิน คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ในการพัฒนาชุดกิจกรรม “การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ข้าพเจ้าได้นำแนวคิดการบริหารงาน

ในการพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารของ“วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) ของ ดร.เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง ( Edward W. Deming) ในการบริหารงานในภาพรวมของโมเดลทั้งในส่วนของการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และ การปรับปรุง (Act) มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งภายในกรอบแนวคิดของรูปแบบ วงจรเดมมิ่ง นั้น จะใช้ควบคู่ไปกับแนวคิดการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ TSEA

T : Trainer หมายถึง ผู้ฝึกสอน

S : Scholar หมายถึง ผู้เรียน

A : Advising หมายถึง การแนะนำ

E : Evaluation หมายถึง การประเมินผล

ขอขอบคุณ ครูวศิน คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment