Home อบรมออนไลน์ แบบประเมินออนไลน์ เรื่อง โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2564
อบรมออนไลน์ เรื่อง โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบประเมินออนไลน์ เรื่อง โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2564

by pompam
1306 views

เพื่อนครู ชวนทำแบบประเมินออนไลน์ เรื่อง โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2564


จัดกิจกรรมโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ทำแบบประเมินเพื่อรับใบประกาศจาก สมศ.
***หากไม่ได้เกียรติบัตรโปรดเชคในจดหมายขยะ

Related Posts

Leave a Comment