Home อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับเกียรติบัตรทันที
อบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับเกียรติบัตรทันที

อบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับเกียรติบัตรทันที

by pompam
2757 views

ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. แบบทดสอบฉบับนี้ มี จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
2. แบบทดสอบประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ก่อนลงมือทำข้อสอบ ต้องอ่านคำสั่งให้ละเอียด
3. โปรดเลือกประเภทผู้ทำแบบทดสอบ จังหวัด อำเภอ กรอก หมายเลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ และ ชื่อ – สกุล ผู้สอบให้เรียบร้อย
4. เลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยเลือก ก ข ค ง ที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว หากต้องการเปลี่ยนคำตอบใหม่ให้กดเลือกคำตอบที่ต้องการ
5. ผู้ทำคะแนนได้มากกว่า 70% จะได้รับใบประกาศออนไลน์

ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบ

Related Posts

Leave a Comment