Home อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ จาก สพฐ. ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ.นับชั่วโมง ว21 ได้
อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ จาก สพฐ. ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ.นับชั่วโมง ว21 ได้

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ จาก สพฐ. ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ.นับชั่วโมง ว21 ได้

by pompam
4949 views

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ.นับชั่วโมง ว21 ได้

สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา” ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ.นับชั่วโมง ว21ได้

หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

หลักสูตรฯประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551

หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา หน่วยที่ 5 การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย หน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ

อบรมครบทั้ง 6 หน่วย รับเกียรติบัตรทันที

ตัวอย่างเกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์

คลิกเข้าสู่ระบบการสมัครอบรม

Related Posts

Leave a Comment