Home อบรมออนไลน์ อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

by pompam
2810 views
อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

คุรุสภาเปิดรับสมัคร อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

คุรุสภาเปิดรับสมัคร อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

1. ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนในแบบฟอร์มรับสมัคร โดยจะต้องกรอก username ของระบบ trainflix จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/ko4XzSCpxzUs2e5a7 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564

2. กรณีผู้ที่ยังไม่มี username ของระบบ trainflix ต้องดำเนินการสมัครก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนตามข้อ 1 ได้ (ขอรับได้ที่แอปพลิเคชัน สำหรับ iOS คลิก https://apple.co/3liozti และ Android คลิก https://bit.ly/3exK0Sy หรือผ่านเว็บไซต์ https://trainflix.com/)

3. สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565

4. ผู้ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนดได้

ขอบคุณที่มา : Facebook คุรุสภา

Related Posts

Leave a Comment