Home วิทยฐานะ สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงได้ 12-20 ชั่วโมง อบรม 1-30 พ.ค. 63
สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงได้ 12-20 ชั่วโมง อบรม 1-30 พ.ค. 63

สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงได้ 12-20 ชั่วโมง อบรม 1-30 พ.ค. 63

by admin admin
162 views

สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงได้ 12-20 ชั่วโมง อบรม 1-30 พ.ค. 63

สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงได้ 12-20 ชั่วโมง อบรม 1-30 พ.ค. 63

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) ภายใต้นโยบาย “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน”  เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563  ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น

2.หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย

3.หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4.หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมเป็นครูหรือผู้ได้รับมอบหมายให้สอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียนทุกสังกัด  สามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร ครูสมัครสมาชิกและอบรมฟรีได้ที่เว็บไซต์  https://teacherpd.ipst.ac.th สอบถามระบบการอบรมได้ที่อีเมล teacherpd@proj.ipst.ac.th หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook/GiftedOBEC และ Facebook/สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

กำหนดการอบรม

เปิดรับสมัคร 1 – 15 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาอบรม 1 พ.ค. – 30 เมษายน 2563

โดยหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher” (C4T ) ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) สามารถใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ ทั้งนี้ครูที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกและอบรมฟรีได้ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

Related Posts

Leave a Comment