วันอาทิตย์, 5 กรกฎาคม 2563

รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงอบรม ว21 ได้

02 พ.ค. 2020
939

รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงอบรม ว21 ได้ ขณะนี้ มี 4 หลักสูตรครับ

1. หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา

พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ลิงก์เข้าอบรม

2. หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Save the Children เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ และสามารถวางมาตรการ วิธีการที่เหมาะสมตลอดจนสามารถดูแลผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ

ลิงก์เข้าอบรม

3. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) มี 4 หลักสูตร

สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เปิดรับสมัคร 1-15 พ.ค. 63 หลักสูตรผ่านการรับรองจาก กคศ. สามารถนับชั่วโมงการอบรมเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้

ลิงก์เข้าอบรม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมทางไกล ครู ผู้บริหาร โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที 7 พ.ค. 2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผลการสอบอบรมทางไกล ได้ที่นี่
เริ่มแล้ว การอบรมออนไลน์ ครูผู้สอน ม.1-6 พัฒนาศักยภาพในการสอน ช่องทางการอบรม-ตารางอบรม 9-20 พ.ค.63
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์ 9-20 พฤษภาคมนี้
7 ชุดวิชา อบรมฟรี Thai MOOC สำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการนำชั่วโมง PLC มานับเป็นชั่วโมงพัฒนา ในช่วง 5 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561
สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) คุรุพัฒนารับรอง นับชั่วโมงได้ 12-20 ชั่วโมง อบรม 1-30 พ.ค. 63
ข้ามไปยังทูลบาร์