Home ข่าวการศึกษา ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ)
ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"

ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ)

by pompam
1281 views
ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ)

ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ) โดยพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมตัวแทนระดับเขต
เพื่อรับเกียรติบัตร ดังนี้ ๑. รางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศ ๒. รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ๓. รางวัลดีระดับประเทศ และ ๔. รางวัลชมเชยระดับประเทศ นั้น
                 บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อโครงงานคุณธรรมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
รวมทั้งสิ้น ๑๘๕ รางวัล ดังแนบ โดยขอให้โครงงานคุณธรรมที่ได้รับรางวัลดำเนินการตามคำชี้แจง (ท้ายประกาศ) ข้อ ๑.
เอกสารเพิ่มเติม ๑ ประกาศผลและคำชี้แจง
เอกสารเพิ่มเติม ๒ เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับโครงงานคุณธรรมทุกโครงที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไม่ได้รับคัดเลือก ดังคำชี้แจงข้อ ๒.)
เอกสารเพิ่มเติม ๓ เกียรติบัตรผู้ประสานงานของสพท. (ดังคำชี้แจงข้อ ๓. โดยสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
               **หมายเหตุ กรณีชื่อผิดหรือสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อที่ นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน ID LINE: aiew170 

ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 :  Download? (3.59 mb)

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 :  Download? (78.99 kb)

ที่มา : โรงเรียนวิถีพุทธ

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment