Home ข่าวการศึกษา ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

by pompam
68 views

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินการประเมิน pdf

Related Posts

Leave a Comment