Home ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

by pompam
669 views

ด่วนที่สุด!! การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้ทันต่อการบรรจุและแต่งตั้ง ตามกําหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอส่งกําหนดการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าวจากสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนอีกครั้งหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ว4884

ว4885

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

Related Posts

Leave a Comment