วันอาทิตย์, 5 กรกฎาคม 2563

ดูที่นี่ บทสรุปของการประชุมทางไกล ของ สพฐ. สรุปการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด-19

ดูที่นี่ บทสรุปของการประชุมทางไกล ของ สพฐ. สรุปการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.30-12.05 น.

มีประเด็นสำคัญดังนี้

ประเด็นที่ 1 รูปแบบการจัดการศึกษาสามารถทำได้ 3 รูปแบบในวันเปิดภาคเรียนคือ 1 กรกฎาคม 2563

รูปแบบที่ 1 เปิดการเรียนการสอนตามปกติแต่โรงเรียนจะต้องดำเนินการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

รูปแบบที่ 2 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

รูปแบบที่ 3 การจัดการศึกษาแบบออนไลน์เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเด็นที่ 2 บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประเด็นที่ 3 การเตรียมความพร้อมการ การจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียน ครูนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงเขตพื้นที่การศึกษา

ประเด็นที่ 4 บทบาทของผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สพฐจะสั่งการให้โรงเรียนครูผู้สอนรวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมประชุมชี้แจงอีกครั้ง

วันที่ 18 พฤษภาคม 63 ถึง 30 มิถุนายน 63 จะเป็นระยะที่ทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องทำการทดลองสอน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งโรงเรียนรายงานข้อมูลการจัดการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 63 ภายใน 25 มิ.ย. 63
สพฐ. ส่งหนังสือแจงแนวทางการจัดสอบนักเรียน ปี 63 ในสถานการณ์โควิด-19
สพฐ.แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ ว605 รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผอ.สทศ. ตอบ8ข้อคำถามออนไลน์กับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
สพฐ.ออกหนังสือ ด่วนที่สุด เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้ามไปยังทูลบาร์