วันเสาร์, 26 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค”

22 ส.ค. 2020
109

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค”

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” มีผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน จำนวน 354 ผลงาน ประกอบด้วย รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 61 ผลงาน เหรียญเงิน จำนวน 159 ผลงาน  และเหรียญทองแดง จำนวน 134 ผลงาน และผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน จำนวน 142 ผลงาน รวมจำนวน 496 ผลงาน

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่สถานศึกษา จำนวน 496 แห่ง ที่ส่งผลงานเข้าร่วมคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 โดยให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา

          ทั้งนี้ หากตรวจสอบเกียรติบัตรแล้วพบว่า มีข้อผิดพลาด สามารถแจ้งดำเนินการแก้ไขได้ที่ นางสาวพัชรินทร์  ตังควิเวชกุล โทรศัพท์ 0 2280 6366

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญเงินประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองแดง ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563

ขอบคุณที่มา คุรุสภา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่าง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563
คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 1 แห่ง
ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2563
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563