Home ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

by pompam
3564 views
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

บทความนี้ เพื่อนครูดอทคอม ขอแนะนำ สื่อใบงานคณิต ป.1-6 สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้จึงได้จัดแยกเป็นรายชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อการสอน ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

>>ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่<<

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment