Home ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6” โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6” โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6” โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

by pompam
201 views
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6”
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6”

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6” โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

เพื่อนครูดอทคอม ขอนำเสนอ คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6” โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6”
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6”
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6”
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6”
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6”
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6”
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6”
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง “การสอนการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้น ป.4-6”

โดยคู่มือฉบับนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา กิจกรรม ที่ครูผู้สอนสามารถนำไปศึกษาได้ด้วยตนเองหรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน และสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยคณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์เนื้อหาและพัฒนาแบบฝึกให้สอดคล้องกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และเพจครูอาชีพดอทคอม

Related Posts

Leave a Comment