Home ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการพิมพ์สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการพิมพ์สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการพิมพ์สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

by admin admin
31 views

ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการพิมพ์สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถคัดสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะต้องเป็นสมาชิกของระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School ก่อน

สำหรับชาวไทย ให้ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา ww.ksp.or.th  (ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก่อน) จากนั้นเข้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) เลือกเมนูสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดพิมพ์

สำหรับชาวต่างประเทศ ให้สถานศึกษาดำเนินการยื่นขอเลขประจำตัว 13 หลัก ของชาวต่างประเทศผ่านระบบ KSP School (ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน) เมื่อได้รับเลขประจำตัวแล้วให้ตรวจสอบสถานะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านทางระบบ KSP School ระบบ KSP self-Service เลือกเมนูสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดพิมพ์

ผู้ที่ประสงค์จะพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการพิมพ์ใบอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา | เว็บไซต์ ครูอาชีพดอทคอม

Related Posts

Leave a Comment