Home วิทยฐานะ คุรุสภาเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ รหัสหลักสูตร 639181001 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564
คุรุสภาเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ รหัสหลักสูตร 639181001 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

คุรุสภาเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ รหัสหลักสูตร 639181001 เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

by pompam
2668 views

คุรุสภาเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

ขอเชิญเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน หลักสูตรระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง

กำหนดการลงทะเบียน

คลิกลงทะเบียน

Related Posts

Leave a Comment