Home ข่าวการศึกษา ขอเชิญประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ”สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” ส่งผลงานถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม
ขอเชิญประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐" ส่งผลงานถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม

ขอเชิญประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ”สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” ส่งผลงานถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม

by pompam
261 views
ขอเชิญประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐" ส่งผลงานถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม
ขอเชิญประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ”สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” ส่งผลงานถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม

ขอเชิญประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ”สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” ส่งผลงานถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม

ขอเชิญประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ”สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” ส่งผลงานถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กําลังดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการนํามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

โดยการจัดกิจกรรมประกวด สื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนํามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE) เป็นคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ซึ่งจะต้องธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคม เป็นฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะขั้นต่ำ ๓ ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง

ทั้งนี้ สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ เสริมสร้างคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ สําหรับเผยแพร่ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนําสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชนต่อไป สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

       จึงขอประกาศเปิดรับสมัครให้บุคคลผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งผลงานสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

* เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิทัศน์สั้นๆ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท

คือ ๑) ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม และ ๒) ประเภทหน่วยงาน/องค์กร แต่ละประเภทแบ่งเป็น ๗ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มปฐมวัย ๒) กลุ่มประถมศึกษา ๓) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ๔) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕) กลุ่มอาชีวศึกษา ๖) กลุ่มอุดมศึกษา และ ๗) กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย

เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ชิงรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จํานวน ๑๒๖ รางวัล

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๖ ๒๕๒๙ และ ๒๕๔๓ หรือ ๐๘๙ ๑๖๑ ๘๑๑๙ หรือ คุณปิยะมาศ 081-8087574 , คุณนูรียา 095-5940286

ขอเชิญประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐" ส่งผลงานถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม
ขอเชิญประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ”สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” ส่งผลงานถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม

การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
             ๑) ผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม และประเภทหน่วยงาน/องค์กร สามารถจัดส่งใบสมัคร ๑ ชุด พร้อมผลงานคลิปวีดิทัศน์ในรูปของแผ่น CD / DVD /Thumb drive จำนวน ๒ ชุด (สำรองข้อมูล) โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ โดยถือวันที่ประทับตรา ของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ส่ง คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
(โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๖, ๒๕๒๙, ๒๕๔๓ )

ประกวดสื่อวีดิทัศน์ หัวข้อ”สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐” ส่งผลงานถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม

ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง
          – ประกาศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
          – เอกสารแนบท้ายประกาศ คุณสมบัติผู้สมัคร แนวความคิดในการประกวด หลักเกณฑ์การประกวดและเงื่อนไข เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ รางวัลสำหรับการประกวด [update 7 ก.ค. 2564]
          – ใบสมัคร โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
          – มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
          – มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ (DOE)
          – โปสเตอร์ การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”
          – national educational standards B.E.2561 2018

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment