Home อบรมออนไลน์ ขอเชิญทดสอบความรู้ เรื่อง โครงการ”โรงเรียนสุจริต” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ขอเชิญทดสอบความรู้ เรื่อง โครงการ"โรงเรียนสุจริต" ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ขอเชิญทดสอบความรู้ เรื่อง โครงการ”โรงเรียนสุจริต” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

by pompam
1752 views

เว็บเพื่อนครูคอทคอม ขอเชิญทดสอบความรู้ เรื่อง โครงการโรงเรียนสุจริต ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

โครงการ “โรงเรียนสุจริต” เป็นโครงการที่มีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นถึงความสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล คุณค่าความดี การรู้ผิดชอบชั่วดี การภูมิใจในการทำความดีและรังเกียจการโกง รวมถึงการเติบโตไปเป็นคนเก่งที่ไม่โกงโดยการเน้นทักษะ 5 ด้าน พัฒนาโรงเรียนสู่สากล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่คอร์รัปชัน การเรียนการสอน แบบดังกล่าว เริ่มขึ้นจากการฝึกสอนเด็กในเรื่องง่ายๆ อย่างเช่น การเคารพกฎกติกาสังคมพื้นฐาน อย่างการรู้จักต่อแถว ไม่พูดปด เพื่อให้เมื่อเด็กเติบโตไปจะได้สามารถเคารพกฎของสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คลิกทำแบบทดสอบ

ขอขอบคุณ ครูอาชีพดอทคอม

Related Posts

Leave a Comment