Home อบรมออนไลน์ ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ

ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ

by pompam
743 views

ขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ

แบบทดสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
คำชี้แจง 1. ให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน ผู้ทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป
จึงจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คลิกทำแบบทดสอบ

Related Posts

Leave a Comment