วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งกศจ.ให้บรรจุผู้ขึ้นบัญชี ปี 2561 หรือขอใช้บัญชี จากกศจ.อื่น ก่อนเปิดสอบรอบใหม่

ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งกศจ.ให้บรรจุผู้ขึ้นบัญชี ปี 2561 หรือขอใช้บัญชี จากกศจ.อื่น ก่อนเปิดสอบรอบใหม่

ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งกศจ.ให้บรรจุผู้ขึ้นบัญชี ปี 2561 หรือขอใช้บัญชี จากกศจ.อื่น ก่อนเปิดสอบรอบใหม่
ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งกศจ.ให้บรรจุผู้ขึ้นบัญชี ปี 2561 หรือขอใช้บัญชี จากกศจ.อื่น ก่อนเปิดสอบรอบใหม่

ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ กศจ.พิจารณาสาขาวิชาเอกของข้าราชการครูที่มีอัตราว่าง และหากมีบัญชีสอบครูผู้ช่วยปี 2561 ค้างอยู่ ให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีตามลำดับให้แล้วเสร็จ

หากจังหวัดใดไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกที่มีตำแหน่งว่างลง ให้ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตาม ว8/2561

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๑

 ๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารอัตรากําลังตําแหน่งว่าง เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ก.ค.ศ. จึงมีมติให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดําเนินการ ดังนี้

๑. กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีตําแหน่งว่าง และมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกับตําแหน่งว่างดังกล่าว ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้แล้วเสร็จ กรณีที่ไม่มี บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกับ ตําแหน่งว่างดังกล่าว ให้ดําเนินการขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

๒. หากมีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อ ๑ ได้ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอบคุณที่มา : https://otepc.go.th/th/content_page/item/2969-15-2563.html