Home วิทยฐานะ ก.ค.ศ. ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ว21/2564
ก.ค.ศ. ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ว21/2564

ก.ค.ศ. ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ว21/2564

by pompam
2299 views
ก.ค.ศ. ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ว21/2564
ก.ค.ศ. ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ว21/2564

ก.ค.ศ. ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ว21/2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้มีประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา รายละเอียดดังนี้

สำนักงาน.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม. 30 สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ5 0๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๓/๖ ๑๑ ลงวันที่ ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒0 พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกปีงบประมาณ โดยในส่วนของข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง กำหนดให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน และการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ก.ค.ศ. มีมติกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังต่อไปนี้

๑. ภาระงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนอง นโยบายและจุดเน้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมพื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน

๑.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IIP) การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็ก การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น และการมีส่วนร่วม ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

๑.๓ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายขั้น การประกันคุณภาพการศึกษา ช่วยปฏิบัติงานการบริหารและจัดการศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น

๑.๔ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด

ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่<<

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจเพื่อนครู หรือ เว็บไซต์ เพื่อนครูดอทคอม และขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Comment