Home ข่าวการศึกษา กำหนดการรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564
กำหนดการรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564

กำหนดการรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564

by pompam
1799 views
กำหนดการรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564
กำหนดการรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564

กำหนดการรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม “เรียนรู้ เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12-25 พฤษภาคม 2564

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งของโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญท่านและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับชมกิจกรรม “เรียนรู้ เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้”

ตามกำหนดการที่แนบ โดยผ่านช่องทาง OBEC Channel ดังนี้
1. OBEC Channel : www.obectv.tv
2. Facebook : OBEC Channel
3. YouTube : OBEC TV

กำหนดการรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564
กำหนดการรับชมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” รูปแบบออนไลน์ ระหว่าง 12-25 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่

Related Posts

Leave a Comment