Home ข่าวการศึกษา การเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ On-site 100% ต้องรับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เท่านั้น
การเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ On-site 100% ต้องรับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เท่านั้น

การเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ On-site 100% ต้องรับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เท่านั้น

by pompam
89 views

การเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ On-site 100% ต้องรับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เท่านั้น

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบ ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) โดยสถานศึกษาได้ดําเนินการตาม มาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิต – 19 (ศบค.) ไปแล้วนั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่คลี่คลาย รัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กําหนด

การเปิดเรียนของสถานศึกษาจึงต้องดําเนินการภายใต้ มาตรการดังกล่าว ขณะนี้ปรากฏว่ามีสถานศึกษาบางแห่งได้ทําการเปิดเรียนแบบ On-site 100% ซึ่งไม่เป็นไป ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และไม่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวง สาธารณสุข ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกแห่ง แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดําเนินการตามมาตรการจนกว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาได้เปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ การเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ On-site 100% ต้องรับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เท่านั้น

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Related Posts

Leave a Comment