Home ข่าวการศึกษา คืบหน้า!! วPA วิทยฐานะเณฑ์ใหม่ ก.ค.ศ. ประชุมจัดทำ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะครู (ล่าสุด)
คืบหน้า!! วPA วิทยฐานะเณฑ์ใหม่ ก.ค.ศ. ประชุมจัดทำ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะครู (ล่าสุด)

คืบหน้า!! วPA วิทยฐานะเณฑ์ใหม่ ก.ค.ศ. ประชุมจัดทำ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะครู (ล่าสุด)

by pompam
839 views

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดการประเมินตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันที่ 22 มกราคม 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดการประเมินตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (ห้องประชุม 1 ชั้น 7) สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

      การประชุมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทบทวนระบบการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ระบบการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการประเมินจากสภาพความเป็นจริงให้ความสำคัญกับผลที่เกิดกับผู้เรียน มีกระบวนการประเมินที่ง่ายไม่ซับซ้อน ลดความยุ่งยากและต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่ครูผู้สอน สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูขึ้นใหม่ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาไปแล้วนั้น สำหรับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดในการประเมินด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปจัดทำตัวชี้วัดในการประเมินให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละประเภท เช่น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การอาชีวศึกษา การศึกษานอกรบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้ที่มีเกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ก่อนที่สำนักงาน ก.ค.ศ.จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลข่าว สำนักงาน ก.ค.ศ.

Related Posts

Leave a Comment