Home สาระความรู้ กพร.สป.ประชุมจัดทำข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กพร.สป.ประชุมจัดทำข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กพร.สป.ประชุมจัดทำข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

by pompam
675 views

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 กพร.สป.ได้ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการจัดทำข้อเสนอของสำนักงาน ก.ค.ศ., สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการขอยกฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร., ก.พ. สำนักนิติการ และสำนักอำนวยการ ร่วมพิจารณาการจัดทำข้อเสนอในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ทั้ง 3 หน่วยงานจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมประกอบคำชี้แจงคำขอจัดตั้งฯ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ)

โดยประเด็นหลัก ต้องชี้ให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลในการขอจัดตั้ง เป้าหมายการให้บริการ การบูรณาการดำเนินงาน และรูปแบบการบริหารจัดการ ที่เป็นจุดเปลี่ยนจากเดิมสู่การบริหารจัดการแนวใหม่

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูลจาก : กพร.สป.ศธ.

Related Posts

Leave a Comment